Package Japan Alps, Shirakawa-go & Hida Takayama 2 Days 1 Night


ราคาเริ่มต้น: 2,900.-

ตารางราคา Package Japan Alps, Shirakawa-go & Hida Takayama 2 Days 1 Night

ประเภทตั๋ว/ระยะเวลา ประเภทบุคคล ราคา สถานะ
ขออภัยบัตรหมดค่ะ

รายละเอียด                      

วันแรกของการเดินทาง
08.20         จุดนัดพบ ศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA บริเวณประตูตะวันตกของสถานีรถไฟ JR นาโกย่า
                สำหรับคนที่ออกเดินทางในช่วงวันที่ 27 เมษายน - วันที่ 6 พฤษภาคม นัดพบในเวลา 07:50 ซึ่งเร็วกว่าปกติ 30 นาที
                เที่ยวชมประมาณ 2 ช.ม. เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ (อิสระเดินชมเมือง และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
        
                        OPTIONAL PLAN – อาหารกลางวัน หากผู้ที่สนใจ ข้าวกล่อง Makunouchi bento + เครื่องดื่ม ราคาชุดละ 1,000 เยน แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนเดินทาง 
                        (ชำระเงินสดในวันเดินทาง)
                        เที่ยวชมประมาณ 90 นาที ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
                อิสระทานอาหารเย็นในเมืองโทยาม่า
โรงแรมที่พัก APA Hotel Toyama หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง
เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
                ออกเดินทางสู่ เมืองทาเตยามะ 
                ขึ้นที่ราบบิโจไดระ
                เที่ยวชมประมาณ 30-50 นาที ชมกำแพงหิมะ มูโรโด
                อิสระทานอาหารกลางวัน
                นั่งกระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ
                ชมทะเลสาบคุโรเบะไดระ
                ชมเขื่อนคุโรเบะ
                นั่งรถบัสสู่สถานีโอกิซาว่า
20.20         เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟนาโกย่า
เงื่อนไข1.เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.20-20.20 น. 2.จองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันทำการ3.เช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนชำระเงิน4.ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาอีกครั้ง5.หลังจากทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้เลยทุกกรณี6.ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนถึงวันเดินทาง 14 วันอัตรานี้รวม1.ค่าบริการรถนำเที่ยว2.ค่าอาหารเช้าตามที่ระบุ 1 มื้อ (ภายในโรงแรม)3.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุตามรายการ4.พนักงานนัดเวลาบนรถ (พูดภาษาอังกฤษ / จีน)อัตรานี้ไม่รวม1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ3.ค่าไกด์นำเที่ยว4.ประกันการเดินทาง5.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ6.ค่าวีซ่าสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย จะต้องดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง7.ประกันการเดินทาง8.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%10.ค่าทิปคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการของท่านขั้นตอนการจอง1.แจ้งวันเดินทาง , จำนวนผู้เดินทาง , เพื่อเช็คที่นั่งว่าง2.จัดส่งสำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่าน3.ชำระค่าแพ็คเกจเต็มจำนวน4.หลังทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการเดินทาง เพื่อใช้ในการเช็คอิน5.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้การยกเลิกการจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี

Other Ticket & Optional Tours